NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

通币升级为万里通积分的公告

2016-8-01 09:15:00 公告

尊敬的陆金所用户:

      2016年8月2日起,通币升级为万里通积分。升级后,您陆金所帐户中的万里通积分与原有通币的有效期及使用规则保持不变,原账户中的1通币等于1万里通积分。您可以使用陆金所账号登陆后,在“我的账户 - 我的商品”中查询可用积分及明细。

      具体问题请至“帮助中心”查看。

      特此公告

 

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                     2016年8月1日