NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于平安银行基金系统维护对陆金宝服务影响的公告

2016-11-3 10:18:50 公告

尊敬的陆金所用户:

      由于平安银行基金系统将于11月3日19:30至11月3日22:30之间进行维护,在此期间,对于部分已经开通陆金宝服务、但尚未开通过“余额自动转入陆金宝”功能的用户可能产生如下影响:

     1.陆金宝转出功能暂不可用

     2.回款申购陆金宝功能暂不可用

     3.其他可能产生的影响

     您也可在系统维护开始前,在陆金宝管理页开通“余额自动转入陆金宝”功能,以免受系统维护影响。

特此公告。

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2016年11月3日