NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于网站维护公告

2016-11-11 15:20:30 公告

尊敬的陆金所用户:

     本站将于2016年11月11日23:00-11月12日凌晨1:00期间进行维护。在此期间,可能短暂影响陆金宝开通、转入、转出、支付功能以及预约投资功能。

     因此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告

 

                                                                                       上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                      2016年11月11日