NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于“陆金宝服务”升级为“零活宝T+0”服务的公告

2016-12-14 15:58:23 公告

尊敬的陆金所用户:

    为向用户提供更专业的投资理财服务,自2016年12月19日起,“陆金宝服务”将全新升级为“零活宝T+0”服务,升级后将为广大用户提供一系列的增值服务。您原来通过使用陆金宝服务已持有的平安大华日增利货币基金份额不受影响。

    温馨提示,对于部分此前尚未完成服务升级的用户,本次无法直接体验“零活宝T+0”服务。您可以根据相关页面提示操作,升级成功后即可使用“零活宝T+0”服务。

感谢您一直以来对陆金所的关注和支持!

特此公告。

 

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2016年12月14日