NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于陆金所网站维护的公告

2016-11-23 13:36:21 公告

尊敬的陆金所用户:

       本站将于2016年12月23日23:30-12月24日凌晨2:30期间进行维护。在此期间,可能短暂影响陆金宝T+0开通、转入、转出、支付、预约投资以及升级等功能。

       由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

 

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2016年12月23日