NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于上海陆金所资产管理有限公司基金销售系统升级的公告

2017-1-17 14:50:25 公告

尊敬的陆金所用户:

      受上海陆金所资产管理有限公司基金销售系统新功能上线影响,2017年1月17日23:30至1月18日7:00,陆金所基金频道中由上海陆金所资产管理有限公司代销的基金产品将不能进行申购、认购和赎回等操作,请有需要的用户提前做好资金和交易安排。

      我们对由此给您造成的不便表示歉意,感谢您对陆金所的关注与支持!

特此公告。

 

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2017年1月17日