NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于陆金所网站维护的公告

2017-3-23 15:30:08 公告

尊敬的陆金所用户:

     为了给用户提供更好的服务,本站将于2017年3月24日22:00至2017年3月25日02:00期间进行维护。在此期间,陆金所在线客服和陆金所微服务公众号的在线智能问答服务暂时不可用,其他功能不受影响。

      给您带来的不便敬请谅解。

特此公告。

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2017年3月23日