NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于推出微信端定制化消息提醒功能的通知

2017-5-17 17:36:55 公告

尊敬的陆金所用户:

     自2017年5月18日起,陆金所将通过官方微信“陆金所微服务”,推出微信端定制化消息提醒功能,通过该功能用户可以接收:预约提醒、服务提醒、处理结果等消息通知。陆金所用户可通过“陆金所微服务”菜单开通该功能。同时,陆金所通过该公众号向个人会员提供业务咨询、信息查询等服务,具体服务内容以实际提供的情况为准。

     感谢您对陆金所的关注与支持!

特此公告。

 

 

上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                       2017年5月17日