NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于“稳盈-安e”、“稳盈-安e+”更名的公告

2018-1-23 15:20 公告

尊敬的陆金所用户:

         2018125日起,上海陆金所互联网金融信息服务有限公司(以下简称陆金服)将其平台上稳盈系列产品进行更名,稳盈-e”更名为慧盈-e“,稳盈-e+”更名为慧盈-e+”,本次变更仅涉及产品名称。

         感谢您对陆金所的关注与支持!

特此公告。

 

                                                                                                                       上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                           2018123