NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于陆金所网站升级维护的公告

2018-9-12 08:48:00 公告

尊敬的陆金所用户:
      本站将于9月14日 20:00-9月15日8:00进行网络升级维护,维护期间,可能会出现因网络波动造成实名认证、人脸识别、陆金宝T+0、公募基金、富盈、金色人生、安增益开户功能不可用,如遇此类问题请您稍后尝试操作。
      感谢您对陆金所的关注与支持!
      特此公告。
 
 
 
                                                  上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司
 
                                           2018年9月12日