NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于富盈人生T+180计划赎回收费的公告

2019-3-14 11:15:05 公告

尊敬的用户:

     根据本产品《募集公告》约定,如您在非免费赎回期间赎回,将按0.4%收取手续费。自2019年03月14日15点开始实施。

特此公告。

 

                                                          平安养老保险股份有限公司

                                                           2019年03月14日