NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于平安基金系统升级维护的公告

2019-11-8 19:00:20 公告

尊敬的陆金所用户:

      因平安基金系统将于11月9日凌晨1:00-2:00期间进行系统升级维护,维护期间陆金宝、聚金、陆金宝-聚财、陆金宝-聚和的申购、开户不可用。

      如遇此类异常请您稍后重试。因平安基金系统维护给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

 

 

                                        上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

 

                                2019年11月8日