NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于平安基金系统升级维护的公告

2019-11-21 9:55:54 公告

尊敬的陆金所用户:
     因平安基金系统将于11月23日凌晨1:00-8:00期间进行系统升级维护,维护期间陆金宝、聚金、陆金宝-聚财、陆金宝-聚和、陆金宝短债的申购、开户不可用。
     如遇此类异常请您稍后重试。因平安基金系统维护给您带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

 

 

                                                    上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                               2019年11月21日