NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于系统升级维护的公告

2020-6-28 8:55:10 公告

尊敬的陆金所用户:

     因6月30日凌晨1:00-5:00期间进行系统升级维护,维护期间陆金宝、聚金、陆金宝-聚财、陆金宝-聚和的申购、赎回、开户不可用。

     如遇此类异常请您稍后重试。因系统维护给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

 

                                                                                                 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                                                                                     2020年6月28日