NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于陆金宝相关产品的通知

2021-3-23 19:05:30 公告

尊敬的投资者:

     根据平安基金4月系统升级安排,自3月24日15点起,陆金宝-聚财(000759)、聚金(003465)、陆金宝-聚和(003034)和陆金宝-短债(005756)停止基金开户、申购与追加申购。关于上述产品的系统升级时间详情,以后续平台通知为准。由此给您带来的不便,敬请谅解。

 

 

 

                                                             上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                                       2021年3月24日