NEWS BULLETIN

< 返回目录 公告与新闻

关于天天成长2号快赎及消费支付功能维护的公告

2021-3-30 20:10:10 公告

尊敬的陆金所用户:

       由于产品功能升级,您所持有的天天成长2号产品将于2021年3月31日16:00至4月1日01:00期间暂停"快速赎回"和"消费支付"功能,如您在此期间有用钱需要,建议提前安排资金,普通赎回资金预计在T+1交易日上午到账。如有对您造成不便,还请谅解。

特此公告。

 

                                             上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司

                                       2021年3月30日